BHP Chorzów jako twój partner w bezpieczeństwie

W zawiązku z rosnącym zapotrzebowaniem na kompleksową organizację usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa informujemy, iż sukcesywnie dążymy do rozszerzania terenu świadczonych przez nas usług. Biorąc pod uwagę powyższe od dnia 01.06.2021r. nasze usługi z zakresu szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa będziemy świadczyć na terenie miasta Chorzów. Tego typu kompleksowe rozwiązanie zostało podzielone przez nas na pięć obszarów w celu łatwiejszej personalizacji pożądanych przez Państwa potrzeb. Szczegóły dostępne poprzez kliknięcie w link poniżej tj.: BHP BYTOM.

Spotkajmy się w Chorzowie

Naszym celem jako BHP Chorzów jest kompleksowe wsparcie organizacji w codziennych obowiązkach poprzez szkolenia, nadzór, doradztwo i opracowanie dokumentacji. Dodatkowo na Państwa zlecenie  możemy wykonać obowiązkowe przeglądy budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy elektryczne, przeglądy gazowe, przeglądy kamerą termowizyjną, przeglądy sprzętu ppoż., oraz przeglądy i konserwację UDT.

Pierwszym ze świadczonych przez nasz obszarów jest wykonywanie zadań osób funkcyjnych na terenie twojej firmy. Świadczone przez nas usługi w zakresie wykonywania zadań Inspektora ppoż. pozwolą na spełnienie w sposób prawidłowy obowiązku ciążącego na właścicielu, zarządu, użytkowniku obiektu w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż tego typu wsparcie w danej organizacji jest kluczowe w celu wskazania ewentualnych potencjałów do doskonalenia, których lekceważenie może skończyć się szkodami pożarowymi. 

Doradztwo BHP

Twoja Służba BHP w Chorzowie

Kolejną usługą jaką świadczymy jest wykonywanie zadań jako Służba BHP Chorzów, poprzez nawiązane współpracy ze specjalistą ds. bhp spoza zakładu pracy. Rozwiązanie to pozwala na wypełnienie ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy lub  może pełnić rolę wsparcia  w działaniach obecnej już Służby BHP. Dodatkowo ważnym elementem jaki chcemy zaprezentować jest usługa, której zadaniem jest wsparcie w wykonywaniu zadań w zakresie obrony cywilnej jako Inspektor ds. Obrony Cywilnej.

Szkolenia bhp

Szeroki zakres szkoleń na terenie Chorzowa

Suplementacją do w/w usług są pozostałe, powiązane usługi. Ważnym elementem w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych obowiązków są szkolenia, które również  można zrealizować przy wsparciu BHP Chorzów. Szeroka gama szkoleń została podzielona na kilka podgrup tak, by w zależności od potrzeb zorganizować szkolenia wstępne bhp i ppoż., szkolenia okresowe z BHP, dedykowane szkolenia przeciwpożarowe oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Ponadto w naszej ofercie szkoleniowej jesteśmy w stanie dla Państwa zorganizować szkolenia zawodowe UDT, TDT, G1, G2, G3 itp.

Szkolenia UDT na terenie Chorzowa

Tematyka opisująca szkolenia zawodowe dla pracowników jest tak szeroka, iż postaramy się ją przybliżyć na przykładzie tzw. UTB – urządzeń transportu bliskiego podległych pod UDT – urząd dozoru technicznego oraz szkoleń zawodowych –  uprawnienia SEP z grupy G1, G2
oraz G3. 

Szkolenia UDT w zakresie dozoru

W myśl obowiązującego stanu prawnego wszyscy pracownicy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych użytkują w swojej codziennej pracy takie urządzenia jak np. suwnica, muszą odbyć szkolenia UDT na suwnice w zakresie obsługi lub konserwacji. Dodatkowo w zależności od obsługiwanych urządzeń należy zdobyć uprawnienia odbywając stosowne kursy na wózek widłowy lub  podesty wolnobieżne, żurawie, dźwigi, wózki jezdne itp. Organizację takiego szkolenia należy powierzyć ośrodkowi szkolenia lub przedsiębiorcy legitymującemu się odpowiednim numerem PKD przy prowadzonej działalności, wykwalifikowaną kadrą wraz z zapleczem szkoleniowym oraz dokumentami zatwierdzonymi przez stosowne instytucje. Szkolenie w zakresie obsługi kończy się egzaminem, przeprowadzonym w tym konkretnym przypadku przez komisję powołaną z UDT – urzędu dozoru technicznego właściwego rejonowo dla miejsca organizacji szkolenia.
Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego wraz z wydanymi dokumentami stanowi podstawę do wykonywania pracy
z wykorzystaniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Zdobyte uprawnienia wiążą się ponadto z odpowiedzialnością za użytkowane mienie, za ewentualnie powstałe szkody materialne i niematerialne oraz za ewentualne szkody wyrządzone współpracownikom. Posiadanie uprawnień rozpoczyna drogę do samodoskonalenia się w technicznej obsłudze danego urządzenia w danym miejscu i czasie.

Oznakowanie BHP

Szkolenia UDT w zakresie konserwacji

Adekwatnie do procesu kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie obsługi UTB przebiega proces szkoleń zawodowych – kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie konserwacji UTB. Proces ten jednakże jest zdecydowanie bardziej złożony z uwagi  na szerszy zakres materiału do opanowania, specyfikę procesu konserwacji danego urządzenia oraz zaawansowany poziom egzaminu. Dodatkowo czynności dotyczące konserwacji, a następnie dopuszczenia danego urządzenia do ponownej eksploatacji wiążą się z odpowiedzialnością za ewentualnie powstałe przeoczenia, zaniechania czy świadome uchybienia. Pracodawco, pamiętaj, że dnia 30 maja 2019 r. skończyła się era bezterminowych uprawnień UDT w zakresie obsługi i eksploatacji.

Szkolenia zawodowe

Ważne zmiany dotyczące wydawania uprawnień

Obecnie wydawane uprawnienia przez UDT są uprawnieniami terminowymi, które należy w zależności od posiadanych kategorii uprawnień odnawiać w czasookresach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008. Dotyczy to szkoleń UDT na wózki widłowe czy kursów na suwnice. Nieważne czy jesteś z Chorzowa, Bytomi czy Katowic. Ten przepis obowiązuje w całej Polsce.

Zdobądź uprawnienia z grupy G na terenie miasta Chorzów

Ważnym elementem bezpieczeństwa uprawniającym pracowników do obsługi instalacji  i urządzeń są uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji – uprawnienia SEP  dla trzech grup – uwapnienia G1, G2, G3 tj.:  G1 – uprawnienia elektryczne, G2 – uprawnienia energetyczne, G3 – uprawnienia gazowe. Szkolenia SEP Bytom zapraszają do kontaktu. Proces zdobywania powyższych uprawnień podczas szkoleń zawodowych kończy się przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich uprawnioną do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Służba BHP

Walczymy z COVID-19 również w Chorzowie

Z uwagi na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID -19 prosimy  o zgłaszanie zapytań w formie wiadomości email w zakresie pożądanych przez Państwa szkoleń. Dostępność danych usług w zakresie szkoleń  ulega bardzo dynamicznym zmianom, dlatego w naszej ocenie najlepszą formą kontaktu jest informacja za pośrednictwem wiadomości email.

Pracodawco, jeżeli nie masz pewności jakie uprawnienia powinni posiadać Twoi pracownicy, napisz do nas, a wspólnie postaramy się na terenie Chorzowa odpowiedzieć na twoje wątpliwości w zakresie uprawnień i niezbędnych szkoleń. Dodatkowo informujemy, iż współpracujemy z innymi podmiotami, do których (jeżeli zajdzie taka potrzeba) skierujemy Państwa w celu przyśpieszenia procesu odnowienia lub pozyskania danych uprawnień. To na czym nam zależy to bezpieczeństwo Twoich pracowników oraz bezpieczeństwo ich Pracodawcy.