Ekspertyzy przeciwpożarowe

Ekspertyzy przeciwpożarowe BYTOM

Jednym z warunków dostosowania wymagań ochrony przeciwpożarowej jest sporządzenie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego. Uzgodnienie ekspertyzy technicznej odbywa się na podstawie złożenia stosownej dokumentacji w trzech jednobrzmiący egzemplarzach w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Ekspertyza przeciwpożarowa sporządzana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu w ściśle zdefiniowanych przypadkach, wskazanych w przepisach branżowych, tj.:
– stwierdzenie, że szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego, biegu lub spocznika klatki schodowej służącej do prowadzenia ewakuacji jest mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
– stwierdzenie, iż długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego jest większa o ponad 100% od określonej w przepisach technicznobudowlanych;
– stwierdzenie występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do poszczególnych kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
a) wykończenia wnętrz za pomocą okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykończenia wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
b) zastosowania okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
– nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej za pomocą drzwi przeciwpożarowych oraz stosowanych materiałów budowlanych o odpowiednich właściwościach budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
– niezabezpieczenie w odpowiedni sposób za pomocą materiałów i urządzeń służących do zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;
– brak wymaganego przepisami prawa oświetlenia awaryjnego wykorzystywanego podczas ewakuacji
w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V
albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Prawidłowo opracowana ekspertyza, a następnie otrzymane postanowienie, którego punkty wcielane są w życie przyczyniają się do poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników danego obiektu. Pamiętajmy, iż koncepcja zaproponowana przez zespół rzeczoznawców może różnić się od zapisów otrzymanego postanowienia po uzgodnieniu z miejscowym wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Pracodawco, Właścicielu, Zarządco obiektu, Inwestorze pamiętaj. Ekspertyzę sporządzamy w związku z potrzebą usunięcia występujących w budynku warunków technicznych, mających wpływ na uznanie go za budynek zagrażający życiu ludzi. Podczas tego typu przedsięwzięć analizujemy również uwarunkowania związane z doprowadzeniem drogi pożarowej z np. dwóch stron budynku zgodnie z branżowym rozporządzeniem MSWiA. Dodatkowo analizujemy uwarunkowania związane z brakiem możliwości wykonania wprost obowiązku wyposażenia budynku np. w instalację wodociągową przeciwpożarową z zapasem wody zgromadzonym w zbiorniku(kach) przeciwpożarowym(ch). Powyższe zostało określone
w rozdziale 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Wymienione w ekspertyzie zadania należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej. Projekty dostosowania obiektu do warunków określonych w takim opracowaniu oraz projekty urządzeń przeciwpożarowych powinny być uzgodnione pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W skład takich urządzeń przeciwpożarowych wchodzą: systemy sygnalizacji pożaru, instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system oddymiania klatek schodowych. Dodatkowo pamiętaj,
że bardzo ważnym elementem jaki należy sprawdzić przed rozpoczęciem przegotowania do opracowania ekspertyzy, jest stan posiadanej inwentaryzacji budynku w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Ponadto należy przeanalizować obecny stan ochrony przeciwpożarowej
z uwzględnieniem takich zagadnień jak: powierzchnia, kubatura, wysokość, klasyfikacja, odległość od obiektów sąsiadujących, dojazd pożarowy drogą pożarową lub inną, kierunki oraz długość dróg ewakuacyjnych, stan ilościowy i jakościowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, wydajność i średnica wodociągu, na którym zainstalowano hydranty zewnętrzne jako zewnętrzne źródło wody do celów przeciwpożarowych, proces technologiczny, ilość zgromadzonych materiałów palnych oraz materiałów utleniających na danym terenie, gęstość obciążenia ogniowego, występowanie stref lub pomieszczeń zagrożenia wybuchem, stan techniczny dróg ewakuacyjnych – klatek i korytarzy oraz inne, istniejące wpływające na stan ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem​ Bytom

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
Pkt. 2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
Pkt 3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.”
Link do przytoczonego rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

Do opracowań stosujemy m.in.:
PN-EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: pojęcia podstawowe  i metodyka”
PN-EN 60079-10-1 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
PN-EN 60079-10-2 Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
Standard techniczny ST-IIG-0401 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Wyznaczanie .
Gas Supply System Hazardous Areas Estimation and Calculation PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne”
PN-EN 50272-3 „Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych. Część 3: Baterie trakcyjne”.
A risk-based approach to hazardous area classification – opracowanie The institute of petroleum

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Jeżeli jesteś świadomym pracodawcą, właścicielem, zarządcą czy użytkownikiem pamiętaj, że użytkowanie substancji palnych tj. gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia (np. pyły) mogą osobno lub razem tworzyć tzw. mieszaniny hybrydowe gazowo-pyłowe tworzące atmosfery wybuchowe. Prawidłowo opracowany dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawierającym ocenę ryzyka wybuchu poza wymogiem formalnoprawnym wynikającym z przepisów bhp i ppoż. jest niezbędny do szacowania zagrożeń, skutków oraz ryzyka związanego z wykonywaną pracą lub innymi pokrewnymi czynnościami na terenie twojego obiektu. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem ma zastosowanie wyłącznie dla miejsc pracy występujących w obrębie analizowanego zakładu i zostanie opracowany w celu zweryfikowania w nim ogólnego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Dokument zawiera ocenę zagrożenia wybuchem, wynik oceny ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe oraz wynikające z tej oceny techniczne i organizacyjne środki ochrony przeciwwybuchowej odnoszące się do instalacji i jej otoczenia oraz stanowisk pracy. Ochrona przed wybuchem jest bardzo istotnym elementem ogólnie pojętego bezpieczeństwa. 

Wybuchy zagrażają życiu i zdrowiu pracowników, najczęściej powstają w wyniku niekontrolowanych reakcji spalania i tworzenia się nadciśnienia.
W mniejszym stopniu szkodliwymi efektami wybuchu są produkty spalania oraz niedobór tlenu w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Dyrektywa 1999/92/WE została opracowana na podstawie artykułu 137 traktatu Komisji Europejskiej, dlatego też w języku branżowym znana jest pod nazwą ATEX 137. Wymagania niniejszej Dyrektywy na obszar Polski wprowadza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931 z późn. zm). 

Drugą dyrektywą w zakresie zapobiegania wybuchom, dotyczącą elektrycznych urządzeń, instalacji i systemów ochronnych przeznaczonych do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, jest dyrektywa 2014/34/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX 114). Regulacje tej dyrektywy dotyczą także pewnej kategorii urządzeń mechanicznych, które mogą być stosowane w przestrzeniach zagrożenia wybuchem. Do regulacji krajowych dyrektywę tę wprowadziło  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817).

PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA ZAKŁADU POWINIEN ZAWIERAĆ:

1.Wstęp
2.Podstawa opracowania
3.Podstawowe definicje i określenia używane w dokumencie
4.Lokalizacja i opis zakładu
5.Analiza właściwości stosowanych materiałów pod kątem możliwości utworzenia atmosfery wybuchowej
5.1. Gazy palne
5.2. Pyły palne
5.3. Podsumowanie
5.4. Ocena zagrożenia wybuchem
6.Ocena zagrożenia wybuchem dla gazów palnych
6.1.  Mobilne zestawy spawalnicze w przestrzeni hali
6.1.1.  Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem od butli acetylenowych
6.1.2. Kwalifikacja hali do pomieszczeń zagrożonych wybuchem
6.2. Kontener z zapasem butli propan – butan
6.2.1. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w obrębie kontenera z zapasem butli propan – butan
6.2.2. Wózki widłowe zasilane gazem propan – butan
6.2.3. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem od butli propan – butan zasilających wózki widłowe
6.2.4. Kwalifikacja hali do pomieszczeń zagrożonych wybuchem
7.Ocena zagrożenia wybuchem dla pyłów palnych
7.1. Opis procesu technologicznego recyklingu odpadów tworzyw sztucznych
7.2. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w obrębie linii przerobu tworzyw sztucznych
7.2.1. Przyjęcie i magazynowanie surowca
7.2.2. Rozdrabnianie, mycie, mielenie, odwirowanie surowca i zasyp do worków
7.2.3. Cyklony pyłów, linia wytłaczania i wtryskarki
7.3. Wykaz miejsc zagrożonych wybuchem
8.Identyfikacja źródeł zapłonu
9.Środki ochronne
9.1. Terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych
10.Ocena ryzyka wybuchu
10.1. Wielkość strat
10.2. Prawdopodobieństwo wybuchu.
10.3. Metoda oceny ryzyka
10.4.  Wyznaczenie poziomu dopuszczalności ryzyka
10.5. Ocena ryzyka
11.Zasady bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem
11.1. Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem przez pracowników
11.1.1. Odzież
11.1.2. Narzędzia i wyposażenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
11.1.3. Szkolenia –zasady prowadzenia i dokumentowania.
11.1.4. Bezpieczne postępowanie
11.1.5. Oznakowanie stref zagrożonych wybuchem
11.2. Zasady bezpieczeństwa dla pracowników firm obcych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem oraz osób wizytujących instalacje
11.2.1. Cel koordynacji oraz metody i procedury jej wprowadzania.
11.2.2. Szkolenia – zasady szkolenia i dokumentowania
11.2.3. Środki ochronne.
12.Prowadzenie przeglądów i prac konserwatorskich
13.Weryfikacja bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem
14.Aktualizacja
15.Deklaracje kierownictwa

Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe Bytom

Operat ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów – co to takiego?
Jeżeli jesteś pracodawcą, zarządcą, właścicielem albo użytkownikiem obiektu musisz mieć świadomość, że składowanie odpadów palnych wiąże się z wieloma obowiązkami jakie należy spełnić w myśl obowiązujących przepisów tj. zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 799, oraz art. 42 ust. 4b pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o  zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz. 1592. W myśl tych przepisów Operaty Przeciwpożarowe muszą zostać opracowane przez przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jeżeli wiesz gdzie, kiedy i ile odpadów chcesz składować oraz znasz odległość obiektu od granicy działki i jej przeznaczenie, znasz odległość od obiektów sąsiadujących z planowanym miejscem składowania odpadów, posiadasz założenia na podstawie których wskażemy gęstość obciążenia ogniowego oraz oszacujemy zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru to zadzwoń lub napisz do nas – pomożemy i przygotujemy Operat Przeciwpożarowy dla Twojej firmy.

W celu zobrazowania zakresu informacji jakie należy przygotować do prawidłowego opracowania operatu poniżej zamieszczamy przykładowe punkty, które szczegółowo należy opisać, tj.:
Przeznaczenie obiektu budowlanego.
-Powierzchnia i kubatura budynku.
-Wysokość budynku.
-Liczba kondygnacji.
-Warunki usytuowania.
-Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej.
-Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
-Klasa odporności pożarowej.
-Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe.
-Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
-Urządzenia przeciwpożarowe i instalacje techniczne.
-Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
-System oddymiania grawitacyjnego.
-Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
-Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
-Drogi pożarowe.
-Dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej.
-Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
-Wyposażenie w gaśnice.
-Wyposażenie w inny sprzęt przeciwpożarowy.
-Inne ważne dane – np. sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą odbywać się w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania, wytwarzania odpadów w Twojej organizacji.

Pracodawco pamiętaj, że zasadniczo ocena operatów przez specjalną komórkę Państwowej Straży Pożarnej będzie odbywać się w oparciu o założenia wynikające z treści obowiązujących przepisów o odpadach przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez Komendanta Powiatowego / Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie potwierdzenia zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartych w opracowanym, a następnie złożonym operacie. Komendant Powiatowy / Miejski Państwowej Straży Pożarnej po rozpoznaniu złożonego dokumentu wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej,
o których mowa w złożonym do rozpatrzenia operacie przeciwpożarowym. Uzgodnienie następuje w formie wydania postanowienia, w którym Komendant Powiatowy / Miejski Państwowej Straży Pożarnej:
wyraża zgodę na określone w operacie warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów albo wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, które określone zostają w niniejszej odpowiedzi i doręczone w wymaganym terminie do strony albo nie wyraża zgody z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości.

W przypadku zbierania lub przetwarzania w Twojej firmie odpadów – według artykułu 41a ust. 8 o następującym brzmieniu: „Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku:
1) zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska tj.: zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – rozumie się przez to zakład
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – ZZR lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZDR, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1219, 1378
2) zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.”

Pracodawco, pamiętaj!
Jeżeli posiadasz odpady niepalne musisz uzyskać opinię od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, która potwierdzi,
iż wskazane w opinii odpady w normalnych warunkach przechowywania zaliczane są do materiałów niepalnych. Przedmiotową opinię wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa ze wskazaniem danych firmy oraz terenu z podaniem numeru działki. W związku z potrzebą opracowania opinii brak jest konieczności opracowania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U.2020.0.797 tj. oraz art. 183c ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz.U.2020.0.1219 tj.

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe​ Bytom​

Instrukcje przeciwpożarowe to dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami musi opracować i wdrożyć Twoja organizacja. Instrukcje przeciwpożarowe opisują zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, których nieprawidłowa organizacja może przyczynić się do utraty zdrowia i życia ludzkiego oraz do utraty majątku przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – zdolności produkcyjnych.
Czym tak naprawdę jest taki dokument ?
Najprościej mówiąc to zbiór zasad utworzonych na podstawie obowiązujących aktów normatywnych oraz wewnętrznych ustaleń w danej organizacji, wynikających z jej dotychczasowego doświadczenia, dorobku oraz dobrych praktyk, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje przeciwpożarowe uwzględniają wymogi stawiane przez przepis branżowy regulujący merytoryczną zawartość takich dokumentów oraz wskazanie osób lub podmiotów je opracowujących. Pracodawco, Właścicielu, Zarządco lub Użytkowniku obiektu, pamiętaj, że obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika wprost z §6. ust.1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Prawidłowe sporządzenie dokumentu powinno zostać poprzedzone:
-wizją lokalną,
-informacjami otrzymanymi od kierownictwa obiektu,
-sprawdzeniem dokumentacji technicznej,
-weryfikacją zawartości książki obiektu budowlanego,
-zapoznaniem się z protokołami z przeglądów budowlanych,
-analizą aktualnych rzutów poziomych istniejącego obiektu,
-zapoznaniem się z obecnie obowiązującą instrukcją – jeżeli istnieje i została zatwierdzona i wprowadzona w życie,

Prawidłowo sporządzone instrukcje przeciwpożarowe zawierają:
warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, tj.:
rodzaj obiektu np. ZL – zagrożenia ludzi, PM – produkcyjno-magazynowy, IN – inwentarskie;
klasę odporności pożarowej np. A, B, C, D, E;
klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych np. REI 120
(R-nośność, E – szczelność, I – Izolacyjność), 15-240 czas w minutach
gęstość obciążenia ogniowego
opis stref wybuchowych w zakresie gazów, pyłów lub mieszanin hybrydowych gazowo – pyłowych tj.:
strefa 0 – w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych
w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.
strefa 1 – w której atmosfera wybuchowa tego typu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.
strefa 2 –w której atmosfera wybuchowa tego typu nie występuje w trakcie normalnego działania,
a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.
strefa 20 –w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;
strefa 21 –powstaje której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
strefa 22 –w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

-są przewidywane, z uwzględnieniem stosownych, niezbędnych dokumentów takich jak:
-rejestr prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
-zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
-protokół ustalający zasady podczas wykonywania prac oraz najważniejszy obowiązek polegający
na dozorowaniu miejsca wykonywanych prac przez okres np. od 4 do 24 godzin czasu zakończenia takich prac, w celu uniknięcia możliwości powstania pożaru lub innego zagrożenia;

warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania określające:
– ilość oraz rodzaj kierunków ewakuacji,
– sumaryczną szerokość wyjść ewakuacyjnych,
– długość drogi ewakuacyjnej,
– sposoby ewakuacji części lub całości obiektu,
– miejsce zbiórki do ewakuacji wraz z miejscem rezerwowym,
– sposób oraz forma powiadomienia o zagrożeniach i konieczności ewakuacji,
– sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji czyli:
– kiedy należy szkolić z instrukcji przeciwpożarowej oraz przepisów przeciwpożarowych,
– kto może wykonać szkolenie z instrukcji i przepisów przeciwpożarowych ,
– kogo należy szkolić poza stałymi użytkownikami obiektu,
– z czego i w jaki sposób powinien zostać przeszkolony pracownik, usługodawca, zleceniobiorca itp.,

– zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami wynikające z:
obowiązującego stanu prawnego,
– specyfiki obiektu, w tym jego powierzchni i usytuowania,
– specyfiki struktury organizacyjnej itp.,
– plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących n/w punktów, które to są najczęściej użytkowane podczas działań ratowniczo-gaśniczych przez przybyłe na miejsce służby lub np. przez wewnętrzne służby ochrony organizujące warunki ewakuacji oraz biorące udział w akcji

Prawidłowo sporządzone plany, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, muszą zawierać:
a) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji budynku,
b) odległość od obiektów sąsiadujących,
c) parametry pożarowe występujących substancji palnych,
d) występującą gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizację pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podział obiektu na strefy pożarowe,
h) warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych, 
l) drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
Pracodawco, Właścicielu, Zarządco lub Użytkowniku obiektu pamiętaj, iż dobrze opracowane instrukcje przeciwpożarowe, których postanowienia wdrożysz w swojej organizacji poprzez szkolenia to efektywny wzrost bezpieczeństwa, który w chwili zagrożenia zaprocentuje. Warto pamiętać też o tym, iż instrukcje przeciwpożarowe są przewodnikiem dla ubezpieczyciela, który szacuje ryzyko w Twojej organizacji.