pomiary-oswietlenia-na-stanowiskach-pracy

Pomiary oświetlenia Bytom

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), oraz Polską Normą PN EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-EN 12665

pomiary oświetlenia

Obowiązki Pracodawcy

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
Pomiary oświetlenia ogólnego i podstawowego
Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – zakres badań i pomiarów:
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
Pomiary równomierności oświetlenia awaryjnego
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego
Kontrola znaków- piktogramów ewakuacyjnych
Przygotowanie i opracowanie dokumentacji w formie – protokołów
Weryfikacja oświetlenia z wymaganiami norm: PN-EN 1838, PN-EN 5017

pomiary oświetlenia

Zapewnienie odpowiedniej ilości światła odgrywa kluczową rolę w dobrej organizacji stanowiska pracy. Dlatego przedsiębiorcom, zakładom i instytucjom naukowym oferujemy profesjonalne pomiary oświetlenia, dzięki któremu stworzą przyjazne pracownikom środowisko, spełniające jednocześnie wszelkie stawiane przez prawo wymagania. Dokonywane przez nas pomiary badają między innymi natężenie i równomierność oświetlenia. Zajmujemy się zarówno instalacjami ogólnymi, jak i mniejszymi – znajdującymi się przy konkretnych stanowiskach pracy. Do naszych zadań należy kontrola wskaźnika oddawania barw czy współczynnika odbicia. Po przeprowadzeniu testów tworzymy dla Klientów szczegółową dokumentację techniczną, w której potwierdzamy zgodność z normami N-EN 12464-1:2012 lub udzielamy wskazówek w jaki sposób usunąć nieprawidłowości.

Pomiary oświetlenia przeprowadzamy dla:

• instytucji publicznych i prywatnych, powierzchni biurowych
• przedszkoli, żłobków i punktów opieki dziennej
• szkół, jednostek oświatowych i naukowych
• powierzchni handlowo-usługowych i magazynowych
• zakładów produkcyjnych

Dodatkowo Pracodawca powinien pamiętać, iż odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy stanowi jeden z obowiązków pracodawcy, który zgodnie z art. 207 § 2 K.P. jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
§ 5. Przeprowadzanie oceny warunków pracy
1.Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:
1)organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
3)obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,
4)obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,
5)obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.
2.Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

1. Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.
2. 1. Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:
a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności,
c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,
d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20o do tyłu i 5o do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120o – po 60o w obu kierunkach,
e) ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr.
2. 2. W razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech antropometrycznych pracownika, powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół.
2. 3. Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła.
3. 1. Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.
3. 2. Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Klawiatura powinna posiadać w szczególności:
a) możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0 do 15o,
b) odpowiednią wysokość – przy spełnieniu warunku, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S…, licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury.
3. 3. Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

4. 1. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury.
4. 2. Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:
a) wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy,
b) ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,
c) ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.
4. 3. Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała:
a) naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,
b) odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20odo 50o w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika,
c) odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

4. 4. Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.
5. 1. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
c) regulację wysokości siedziska w zakresie 400 do 500 mm, licząc od podłogi,
d) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5o do przodu i 30o do tyłu,
e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o,
g) podłokietniki.

5. 2. Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.
6. 1. Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokument, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.
6. 2. Uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem – między ekranem monitora i klawiaturą – lub w innym miejscu – w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.
7. 1. Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.
7. 2. Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0o do 15o, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika.
7. 3. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.
8. 1. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych.
8. 2. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.
8. 3. Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400 do 750 mm.
9. 1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
a) poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach,
b) należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
9. 2. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem że będą to oprawy nie powodujące olśnienia.

10. Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonywania zadań z użyciem ekranu monitora pracodawca powinien uwzględniać w szczególności następujące wymagania:
a) oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania,
b) oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i (lub) doświadczenia pracownika,
c) systemy komputerowe muszą zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu,
d) systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika,
e) bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy,
f) przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowane zasady ergonomii.
11. 1. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%.
11. 2. Wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym dotyczące poziomu hałasu oraz promieniowania, określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

Przeglądy gazowe

Przeglądy gazowe

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62. W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

-części instalacji na poziomie piwnic
-pionów i poziomów gazowych
-dostępu do zaworów i kurków
-przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
-szczelności połączeń gwintowanych i kurków
-stężenia gazu we wnękach na gazomierze
-szczelności połączeń i stanu gazomierza

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62. W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

-części instalacji na poziomie piwnic
-pionów i poziomów gazowych
-dostępu do zaworów i kurków
-przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
-szczelności połączeń gwintowanych i kurków
-stężenia gazu we wnękach na gazomierze
-szczelności połączeń i stanu gazomierza

Przeglądy gazowe

Przeglądy kominiarskie

Przeglądy kominiarskie

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szereg usług kontrolnych, opiniujących, konserwacyjnych oraz budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odprowadzania spalin i dymu z przewodów kominowych. Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim:
– kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych,
– kontrola przewodów kominowych spalinowych,
– kontrola przewodów kominowych dymowych.

Dbamy o drożność przewodów poprzez:
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa 
– stałego, ciekłego lub gazowego od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych wyżej,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym nie wymienionych wyżej,
– udrażnianie przewodów kominowych,
– czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej.

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

Odpowiedzialność za przeglądy budowlane

Kto odpowiada za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, kto odpowiada za przeglądy budowlane?
Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego
i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.
Jakie rodzaje kontroli zobowiązany jest wykonywać na obiekcie właściciel lub zarządca?
Przepisy prawa budowlanego kategoryzują okresowe kontrole wg kryterium częstotliwości (cykliczności) i ich zakresu (przedmiotu kontroli).

Przeglądy budowlane dzielimy na:
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
– kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Ponadto, Prawo budowlane przewiduje:
– kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu,
– kontrole stanu technicznego kotłów,
– kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na 5 lat,
– jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.

Kontrole okresowe wykonywane raz w roku
Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca zobowiązany jest przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).Odstęp pomiędzy przeglądem wykonywanym w bieżącym roku a kontrolą wykonaną w roku poprzednim nie musi wynosić 365 dni, tzn., że przegląd wykonany na przykład w lipcu danego roku w roku przyszłym może być wykonany w grudniu (istotne aby zawsze wykonać kontrolę w danym roku kalendarzowym).

Kontrole okresowe wykonywane raz na 5 lat
Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę obiektu budowlanego, polegającą na sprawdzeniu jego stanu technicznego
i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Kontrola taka winna obejmować również badanie instalacji elektrycznej
 i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Uzupełnieniem do przytoczonych przepisów prawa budowlanego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych.
Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia, zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w par. 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia. Z kolei zgodnie z par. 5 Rozporządzenia, okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo budowlane, podlegają elementy budynku narażone
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
– bezpieczeństwa osób,
– środowiska,
– konstrukcji budynku.

W toku kontroli, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
– zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
– urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
– elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
– pokryć dachowych,
– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
– elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku dla obiektów wielkopowierzchniowych (tzw. kontrole półroczne)
Nowelizacją z dnia 10 maja 2007 roku ustawodawca wprowadził do prawa budowlanego dodatkową kontrolę okresową, określając jej częstotliwość oraz zakres przedmiotowy. Zgodnie z wprowadzoną nowelą, przegląd stanu technicznego co najmniej dwa razy
do roku należy dokonywać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku w odniesieniu do dwóch rodzajów obiektów:
-budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000,00 m² (bez względu na powierzchnię dachu).
-innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000,00 m².

Kontrola obejmuje swoim zakresem zakres przeglądu rocznego, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Osoba dokonująca tzw. „kontroli półrocznej” zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie właściwy organ nadzoru budowlanego o fakcie jej przeprowadzenia (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane).

Zbieg terminów okresowych kontroli
Z uwagi na fakt, że zakres kontroli półrocznej jest tożsamy z zakresem kontroli rocznej, przeprowadzanie na obiekcie wielkopowierzchniowym kontroli półrocznych (w ustawowo wyznaczonych terminach) wypełnia obowiązek dokonania przeglądu rocznego – nie wymaga zatem realizacji dodatkowej kontroli rocznej. Z kolei w przypadku realizacji na obiekcie budowlanym
w danym roku przeglądu 5-letniego z uwagi na przypadający termin takiej kontroli (zakres kontroli pięcioletniej nie jest odrębny
od zakresu kontroli rocznej czy półrocznej), właściciel lub zarządca obiektu zwolniony jest z obowiązku wykonania kontroli rocznej. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych wykonanie, w jednym z dwóch ustawowych terminów, przeglądu
5-letniego, zwalnia z obowiązku wykonania w tym okresie przeglądu półrocznego. Należy jednakże pamiętać, że wykonanie przeglądu 5-letniego, np. w terminie do 31 maja danego roku, nie zwalnia z obowiązku wykonania drugiego przeglądu w terminie do 30 listopada.

Dodatkowe usługi budowlane:
– projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
– kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
– wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
– sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Dane niezbędne do prawidłowego opracowania oferty: 

– kubatura budynku
– powierzchnia zabudowy,
– powierzchnia użytkowa,
– wysokość budynku od poziomu terenu,
– ilość kondygnacji,
– dokumentacja obiektu 
– książka obiektu budowlanego z ostatnim przeglądem:
– technologia wykonania obiektu,
– rodzaj ścian nośnych,
– rodzaj stropów,
– konstrukcja dachu,
– pokrycie dachu,
– instalacja elektryczna,
– instalacja odgromowa,
– instalacja gazowa,
– instalacja CO skąd zasilana,
– instalacja wentylacji, klimatyzacji,
– instalacje służące ochronie środowiska, osadniki, neutralizatory, szambo,
– hydranty wewnętrzne,
– dźwigi towarowe, osobowe.

Podstawa prawna
Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (sejm.gov.pl)

Przeglądy i konserwacja w zakresie UDT

Przeglądy UDT BYTOM

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia. Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 8 p. 6 ustawy o dozorze technicznym).

Dozorowi technicznemu podlegają następujące urządzenia:​

– urządzenia bezciśnieniowe
– urządzenia ciśnieniowe
– urządzenia transportu bliskiego
– urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Badanie techniczne urządzeń:

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację. Przed wydaniem takiej decyzji inspektor dozoru technicznego wykonuje, w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, czynności dozoru technicznego m. in.:
– dokonuje badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania,
– przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.
Po wykonaniu badania inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego, którego odbiór potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona. Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki do sprawnego ich wykonania oraz przechowywać zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia”

Przeglądy elektryczne

Przeglądy elektryczne Bytom

Przeglądy elektryczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 art. 62 „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”

Przeglądy elektryczne

Pomiary elektryczne przeprowadzamy dla:

– instytucji publicznych i prywatnych, powierzchni biurowych
– przedszkoli, żłobków i punktów opieki dziennej
– szkół, jednostek oświatowych i naukowych
– powierzchni handlowo-usługowych i magazynowych

Przeglądy elektryczne

Zakres usług:

– okresowe pomiary elektryczne zakładanie instalacji elektrycznej
– naprawa instalacji elektrycznej, oświetleniowej, odgromowej
– naprawa, wymiana, montaż gniazdek, lamp, włączników
– wymiana bezpieczników
– podłączenie płyty indukcyjne

Przeglądy kamerą termowizyjną

Przeglądy kamerą termowizyjną

Zakres usług inspekcyjnych za pomocą kamery termowizyjne w zakresie od – 20* C do + 2000*C

PRZEMYSŁ:
– Kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych;
– Termowizyjne badanie rurociągów i instalacji technologicznych;
– Termowizyjne badanie chłodni i układów klimatyzacyjnych;
– Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
– Inspekcje termowizyjne w celach audytu PPOŻ.;
– Przeglądy termowizyjne w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej;
– Kontrola kotłów, pieców i innych urządzeń energetycznych;

BUDOWNICTWO:
– Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
– Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż
stolarki okiennej itp.);
– Diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
– Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych;
– Ocena standardu termicznego nieruchomości przed zakupem;
– Ocena cieplna na potrzeby planowania działań termomodernizacyjnych;
– Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych.

WYCIEKI: 
– Detekcja wycieków wody z instalacji CEBTRALNEGO OGRZEWANIA i WODNOKANALIZACYJNEJ;

Opis metody termograficznej

Rozkłady temperatury na zewnętrznych powierzchniach obiektów określono metodą termograficzną. Istota tej metody polega na wykrywaniu różnic temperatury na badanej powierzchni. Strumień cieplny przepływający przez dane urządzenie wywołuje na jego powierzchni promieniowanie temperaturowe tworząc charakterystyczne pole temperaturowe. Zatem każdy wzrost temperatury we wnętrzu obiektu będzie miał swoje odzwierciedlenie na mierzonej powierzchni. Zależność ta jest wynikiem istnienia wielu czynników z których istotnymi jest rodzaj powierzchni, jej barwami materiał. Te czynniki uwzględnia współczynnik emisyjności ελ dla danego zakresu fal λe. Warunkiem wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości jest wystąpienie określonego gradientu temperatur na badanej powierzchni.

Cel i zakres badań

Zgodnie z ustaleniami, ogólnym celem badań termograficznych jest określenie miejsc rozwoju potencjalnych uszkodzeń obiektów i instalacji, co w praktyce polega na ocenie stanu powierzchni poprzez okresowo przeprowadzane pomiary termograficzne. 
Na podstawie tych badań, poprzez porównania termogramów sporządzonych dla tych samych lub podobnych obiektów i instalacji w czasie ich eksploatacji można przeprowadzać próby wnioskowania rozwoju uszkodzenia. Zgromadzone w ten sposób dane mogą być podstawą do podjęcia działań profilaktycznych, remontowych oraz prewencyjnych w zakresie ochronny przeciwpożarowej. 

Zastosowana aparatura

Budowa kamery Sonel KT – 560 została o parta na matrycy IR 384 x 288 pikseli pozwala na rejestrowanie wysokiej jakości w pełni radiometrycznych obrazów IR. Przedmiotowy model łączy wysokiej jakości parametry pomiarowe z innowacyjnym  i intuicyjnym oprogramowaniem interface’u opartym na nowym systemie operacyjnym tworząc inteligentne rozwiązanie w dziedzinie badań termowizyjnych. Obsługa kamery przy pomocy dużego i ruchomego wyświetlacza dotykowego jest bardzo wygodna, a wraz z wychylną częścią korpusu, w której umieszczony jest wysokiej klasy obiektyw, tworzy idealne rozwiązanie wprowadzając na nowy pułap wygodę użytkowania kamery, zwłaszcza w miejscach gdzie wymagane jest niestandardowe trzymanie przyrządu. Mocne oświetlenie zewnętrzne nie jest również problemem dzięki zastosowaniu wbudowanego wizjera. Kamera oprócz trybu IR, wizualnego oraz PIP posiada nowy tryb mieszania obrazów, nakładanie konturów obrazu widzialnego na obraz IR. Użytkownik ma do dyspozycji zapis zdjęć statycznych lub rejestrowanie nagrań wideo. Dostępny szereg narzędzi programowych pozwala na analizę obrazu już na poziomie kamery, także w trybie obrazu na żywo.  Każde z zapisanych zdjęć IR można dodatkowo opisać notatką tekstową, dodać notatkę dźwiękową lub/i graficzną. Kamera dzięki wbudowanemu GPSowi oraz kompasowi automatycznie zapisuje lokalizację gdzie wykonano zdjęcia. Prezentowane termogramy opracowane są za pomocą programu komputerowego wchodzącego w skład systemu termograficznego.

Przeglądy sprzętu ppoż.

Przeglądy sprzętu ppoż. Bytom

Częstotliwość poddawania urządzeń przeciwpożarowych przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym reguluje §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Zgodnie z § 3.
1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów. 
3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Na Państwa zlecenie jesteśmy w stanie wykonać następujące przeglądy:
-przeglądy i konserwacje gaśnic,
-przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
-przeglądy węży hydrantowych,
-przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,
-przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
-przeglądy drzwi przeciwpożarowych,