Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy Bytom

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że: liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek Obowiązkowi przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy przedszkola/szkoły, tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić do 1 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że: liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek Obowiązkowi przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy przedszkola/szkoły, tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić do 1 marca 2019 r.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe Bytom

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nabycia praktycznej umiejętności zachowania się na wypadek pożaru. Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego (np. użycia gaśnic) i polegają przede wszystkim na zapoznaniu uczestników z:
– źródłami powstania pożarów i sposobów rozprzestrzeniania się pożarów
– zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru
– zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia
– czynnościami zabronionymi oraz zasadami postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo
– zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych
– obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
– obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych
– zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii
– organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji
– znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji
– zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
– rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego
– zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Bytom

Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę jest organizacja pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokie spektrum powyższego zapisu, wraz innymi obowiązkami zostały zawarte w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy zasadniczej, jaką dla pracodawców i pracowników jest Kodeks Pracy. Rolą pracodawcy jest, aby w teorii i praktyce znać i stosować zapisy aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania organizacji. Tematyka opisująca szkolenia zawodowe dla pracowników jest tak szeroka, iż postaramy się ją przybliżyć na przykładzie tzw. UTB – urządzeń transportu bliskiego podległych pod UDT – urząd dozoru technicznego oraz szkoleń zawodowych –  uprawnienia SEP   z grupy G1, G2 oraz G3. 

Szkolenia zawodowe

W myśl obowiązującego stanu prawnego wszyscy pracownicy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych użytkują w swej codziennej pracy takie urządzenia jak np. suwnica muszą odbyć szkolenia UDT na suwnice w zakresie obsługi lub konserwacji. Dodatkowo w zależności od obsługiwanych urządzeń należy zdobyć uprawnienia  odbywając stosowne kursy na wózek widłowy lub  podesty wolnobieżne, żurawie, dźwigi, wózki jezdne itp. musza odbyć odpowiednie szkolenie. Organizację takiego szkolenia należy powierzyć ośrodkowi szkolenia lub przedsiębiorcy legitymującemu się odpowiednim numerem PKD przy prowadzonej działalności, wykwalifikowaną kadrą wraz z zapleczem szkoleniowym oraz dokumentami zatwierdzonymi przez stosowne instytucje. Szkolenie w zakresie obsługi kończy się egzaminem, przeprowadzonym w tym konkretnym przypadku przez komisję powołaną z UDT – urzędu dozoru technicznego właściwego rejonowo dla miejsca organizacji szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego wraz z wydanymi dokumentami stanowi podstawę do wykonywania pracy z wykorzystaniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Zdobyte uprawnienia wiążą się ponadto z odpowiedzialnością za użytkowane mienie, za ewentualnie powstałe szkody materialne i niematerialne oraz za ewentualne szkody wyrządzone współpracownikom. Posiadanie uprawnień rozpoczyna drogę do samodoskonalenia się w technicznej obsłudze danego urządzenia w danym miejscu i czasie. 

Zasady BHP

Adekwatnie do procesu kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie obsługi UTB przebiega proces szkoleń zawodowych – kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie konserwacji UTB. Proces ten jednakże jest zdecydowanie bardziej złożony z uwagi
na szerszy zakres materiału do opanowania, specyfikę procesu konserwacji danego urządzenia oraz zaawansowany poziom egzaminu. Dodatkowo czynności dotyczące konserwacji, a następnie dopuszczenia danego urządzenia do ponownej eksploatacji wiążą się z odpowiedzialnością za ewentualnie powstałe przeoczenia, zaniechania czy świadome uchybienia. Pracodawco, pamiętaj, że od 30 maja 2019 r. skończyła się era bezterminowych uprawnień UDT w zakresie obsługi i eksploatacji. Obecnie wydawane uprawnienia przez UDT są uprawnieniami terminowymi, które należy w zależności od posiadanych kategorii uprawnień odnawiać w czasookresach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008. Dotyczy to szkoleń UDT na wózki widłowe czy kursów na suwnice. 

Ważnym elementem bezpieczeństwa uprawniającym pracowników do obsługi instalacji  i urządzeń są uprawnienia energetyczne
w zakresie dozoru i eksploatacji – uprawnienia SEP  dla trzech grup – uwapnienia G1, G2, G3 tj.:  
G1 – uprawnienia elektryczne, G2 – uprawnienia energetyczne, G3 – uprawnienia gazowe. Szkolenia SEP Bytom zapraszają do kontaktu. Proces zdobywania powyższych uprawnień podczas szkoleń zawodowych kończy się przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich uprawnioną do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Z uwagi na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID -19 prosimy  o zgłaszanie zapytań w formie wiadomości email w zakresie pożądanych przez Państwa szkoleń niezbędnych do zdobycia lub utrzymania uprawnień. Dostępność danych usług w zakresie szkoleń zawodowych ulega bardzo dynamicznym zmianom, dlatego w naszej ocenie najlepszą formą kontaktu jest informacja za pośrednictwem wiadomości email.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Bytom zapraszają do kontaktu.
Pracodawco, jeżeli nie masz pewności jakie uprawnienia powinni posiadać Twoi pracownicy, napisz do nas, a wspólnie postaramy się odpowiedzieć na twoje wątpliwości w zakresie uprawnień i niezbędnych szkoleń zawodowych. Dodatkowo informujemy,
iż współpracujemy z innymi podmiotami, do których (jeżeli zajdzie taka potrzeba) skierujemy Państwa w celu przyśpieszenia procesu odnowienia lub pozyskania danych uprawnień. To na czym nam zależy to bezpieczeństwo Twoich pracowników oraz bezpieczeństwo ich pracodawcy.   

Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego partnera handlowego tj.:

ZAKŁAD SZKOLENIA ZAWODOWEGO „ORION”
40-051 Katowice Ul.Kilińskiego 5/3
REGON 273600990 , NIP 634-193-21-27
tel/fax: +48 32 206-24-27
mobile: 601-422-008 , 601-42-88-39
e-mail: biuro@orionkatowice.pl
https://orionkatowice.pl/
Jak dojechać ?
Kliknij w poniższy link:
https://goo.gl/maps/UZ6d8YnnWBWdqyEcA

Szkolenia okresowe z BHP

Szkolenia okresowe BHP BYTOM

Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to ważny aspekt w budowaniu szerokorozumianej kultury bezpieczeństwa Państwa organizacji. Ich zadaniem jest ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego z bhp – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Ponadto biorąc pod uwagę dynamikę dzisiejszych czasów szkolenia okresowe pełnią dodatkową rolę. Bez wątpienia jest nią aktualizacja wiedzy w zakresie bhp, prawa pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Wszystko to ma za zadanie odniesienie się do cyklicznych zmian przepisów takich jak zmiana przepisów w sprawie szkoleń bhp czy nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań lekarskich. Obecnie ważną kwestią do aktualizacji przed rozpoczęciem szkolenia jest również ostatnia zmiana rozporządzenia z grudnia 2020r. w zakresie czynników szkodliwych w środowisku pracy, a konkretnie czynników biologicznych. Powyższa zmiana rozszerzyła wykaz czynników biologicznych o SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 – odpowiedzialnego za ostrą niewydolność płuc. Dla przykładu w zakresie tematyki ppoż. doszło również do zmiany przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej, regulujących wymagania w zakresie składowania odpadów. Dodatkowo informujemy, iż ostatnia nowelizacja przepisów bhp narzuciła poprzez określenie konkretnych terminów aktualizację dokumentów pn. Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

Szkolenia okresowe - plan działania

Ważnym elementem w planowaniu szkoleń okresowych z bhp jest prawidłowe przypisanie poszczególnych osób funkcyjnych do danych grup szkoleniowych. Jeżeli ktoś, w waszej firmie ma z tym jakikolwiek kłopot prosimy o niezwłoczny kontakt za pośrednictwem naszego maila firmowego. Pamiętajmy, iż ustawodawca wyróżnił takie grupy jak np. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy Służby BHP czy pracownicy inżynieryjno-techniczni. Kluczem do sukcesu w zakresie efektywnej organizacji szkoleń okresowych z bhp
jest prawidłowe, spersonalizowanie potrzeb szkoleniowych przez Pracodawcę względem podległych mu pracowników wykonujących powierzone czynności. Efektywność szkoleń bhp w twoim środowisku pracy może mieć istotny wpływ
w ewentualnych stanach zagrożenia, gdyż zdobyta na nich wiedza pozwoli na zachowanie zimnej krwi.

Szkolenia okresowe, a hybrydyzacja pracowników pożądanych przez Pracodawcę

Bardzo często osoby funkcyjne, odpowiedzialne za organizację szkoleń, stają przed dylematem na jakie prawidłowe szkolenie skierować pracownika wykonującego pracę na różnych, tzw. hybrydowych stanowiskach. Jednym z takich przykładów może być pracownik laboratorium z wieloletnim stażem, który podczas nieobecności Kierownika Laboratorium jest odpowiedzialny za organizację pracy laboratorium, w tym za organizację pracy podległych mu innych pracowników o zdecydowanie krótszym stażu w zakresie doświadczenia w laboratorium, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 212 Kodeksu Pracy. Na tego typu dylematy od dawna ściera się wiele poglądów. Do jednego z nich dochodzimy dokonując chłodnej analizy ramowego programu szkolenia dla planowanej do szkolenia grupy zaklasyfikowanej do szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz do grupy pracowników zaklasyfikowanych do szkolenia okresowego zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Pomijając czasy epidemii spowodowanej SARS-CoV-2 / COVID-19 należy pamiętać, iż szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy bezwzględnie realizować zgodnie z wymaganiami prawnymi tj. w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu. W tym oto przypadku brak wspólnego mianownika do połączenia tych dwóch wymaganych rodzajów szkoleń. Pamiętajmy, iż brak odpowiedniego szkolenia np. pracownika zatrudnionego na stanowisku brygadzisty może przyczynić się do wypadku przy pracy.

Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - podstawy działania

Podsumowując – ważnym elementem szkoleń okresowych z bhp jest ich sztandarowa rola, jaką jest budowa stosownego poziomu bezpieczeństwa technicznego ze szczególnym naciskiem na budowę systemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy danej organizacji. I tu kluczową rolą organizatora szkolenia – Pracodawcy, jest doprowadzenie do wyłonienia takiego modelu szkolenia, który połączy ze sobą następujące cechy tj.:
– zachowanie poziomu bezpieczeństwa na odpowiednim, świadomym poziomie co zostanie potwierdzone podczas kontroli Inspektora Pracy w zakładach pracy,
– dostosowanie tematyki szkoleniowej do warunków danej organizacji z uwzględnieniem panującego modelu pracy,
– rekomendowanie zmian w zakresie szkoleń jeżeli zachodzi taka potrzeba,
– spełnienie wymagań formalnych narzuconych na Pracodawcę,
– stabilność procesu pracy i finansów Pracodawcy.

Podsumowując – ważnym elementem szkoleń okresowych z bhp jest ich sztandarowa rola, jaką jest budowa stosownego poziomu bezpieczeństwa technicznego ze szczególnym naciskiem na budowę systemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy danej organizacji. I tu kluczową rolą organizatora szkolenia – Pracodawcy, jest doprowadzenie do wyłonienia takiego modelu szkolenia, który połączy ze sobą następujące cechy tj.:
– zachowanie poziomu bezpieczeństwa na odpowiednim, świadomym poziomie co zostanie potwierdzone podczas kontroli Inspektora Pracy w zakładach pracy,
– dostosowanie tematyki szkoleniowej do warunków danej organizacji z uwzględnieniem panującego modelu pracy,
– rekomendowanie zmian w zakresie szkoleń jeżeli zachodzi taka potrzeba,
– spełnienie wymagań formalnych narzuconych na Pracodawcę,
– stabilność procesu pracy i finansów Pracodawcy.

Szkolenia wstępne bhp i ppoż.

Szkolenia wstępne bhp i ppoż.

Zgodnie z art. 237(5) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ( z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia tj.:
Obowiązek zapewnienia szkolenia
1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
2. W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy – pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Rodzaje i cele instruktaży​

1. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się  z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy zawartymi  w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi  w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
2. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż ogólny​

1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy​

1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju  i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
4. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.
5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Karta szkolenia wstępnego – dokument potwierdzający szkolenie
1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
2. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czynności w zakresie szkoleń - poszczególne osoby funkcyjne​

Szkolenie wstępne z bhp – instruktaż ogólny  (pkt. 3 KSW) – Służba BHP
Szkolenie wstępne z bhp – instruktaż stanowiskowy (pkt. 4.1 KSW) – Bezpośredni przełożony i / lub osoba przez niego wyznaczona posiadająca odpowiedni zasób wiedzy oraz aktualne szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Szkolenie wstępne z bhp – instruktaż stanowiskowy zmiana stanowiska pracy / dodatkowe stanowisko (pkt. 4.2** KSW) – Bezpośredni przełożony i / lub osoba przez niego wyznaczona posiadająca odpowiedni zasób wiedzy oraz aktualne szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Przeprowadzenie egzaminu po zakończonym szkoleniu – Bezpośredni przełożony / Służba BHP
Szkolenie z przepisów przeciwpożarowych – Technik pożarnictwa
Szkolenie z instrukcji przeciwpożarowej – Technik pożarnictwa 
Zapoznanie z Oceną Ryzyka zawodowego na danym stanowisku / stanowiskach pracy – Bezpośredni przełożony
Zapoznanie z wynikami pomiarów czynników szkodliwych – Bezpośredni przełożony