Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Jeżeli jesteś świadomym pracodawcą, właścicielem, zarządcą czy użytkownikiem pamiętaj, że użytkowanie substancji palnych tj. gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia (np. pyły) mogą osobno lub razem tworzyć tzw. mieszaniny hybrydowe gazowo-pyłowe tworzące atmosfery wybuchowe. Prawidłowo opracowany dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawierającym ocenę ryzyka wybuchu poza wymogiem formalnoprawnym wynikającym z przepisów bhp i ppoż. jest niezbędny do szacowania zagrożeń, skutków oraz ryzyka związanego z wykonywaną pracą lub innymi pokrewnymi czynnościami na terenie twojego obiektu. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem ma zastosowanie wyłącznie dla miejsc pracy występujących w obrębie analizowanego zakładu i zostanie opracowany w celu zweryfikowania w nim ogólnego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Dokument zawiera ocenę zagrożenia wybuchem, wynik oceny ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe oraz wynikające z tej oceny techniczne i organizacyjne środki ochrony przeciwwybuchowej odnoszące się do instalacji i jej otoczenia oraz stanowisk pracy. Ochrona przed wybuchem jest bardzo istotnym elementem ogólnie pojętego bezpieczeństwa. 

Wybuchy zagrażają życiu i zdrowiu pracowników, najczęściej powstają w wyniku niekontrolowanych reakcji spalania i tworzenia się nadciśnienia.
W mniejszym stopniu szkodliwymi efektami wybuchu są produkty spalania oraz niedobór tlenu w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Dyrektywa 1999/92/WE została opracowana na podstawie artykułu 137 traktatu Komisji Europejskiej, dlatego też w języku branżowym znana jest pod nazwą ATEX 137. Wymagania niniejszej Dyrektywy na obszar Polski wprowadza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931 z późn. zm). 

Drugą dyrektywą w zakresie zapobiegania wybuchom, dotyczącą elektrycznych urządzeń, instalacji i systemów ochronnych przeznaczonych do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, jest dyrektywa 2014/34/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX 114). Regulacje tej dyrektywy dotyczą także pewnej kategorii urządzeń mechanicznych, które mogą być stosowane w przestrzeniach zagrożenia wybuchem. Do regulacji krajowych dyrektywę tę wprowadziło  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817).

PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM DLA ZAKŁADU POWINIEN ZAWIERAĆ:

1.Wstęp
2.Podstawa opracowania
3.Podstawowe definicje i określenia używane w dokumencie
4.Lokalizacja i opis zakładu
5.Analiza właściwości stosowanych materiałów pod kątem możliwości utworzenia atmosfery wybuchowej
5.1. Gazy palne
5.2. Pyły palne
5.3. Podsumowanie
5.4. Ocena zagrożenia wybuchem
6.Ocena zagrożenia wybuchem dla gazów palnych
6.1.  Mobilne zestawy spawalnicze w przestrzeni hali
6.1.1.  Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem od butli acetylenowych
6.1.2. Kwalifikacja hali do pomieszczeń zagrożonych wybuchem
6.2. Kontener z zapasem butli propan – butan
6.2.1. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w obrębie kontenera z zapasem butli propan – butan
6.2.2. Wózki widłowe zasilane gazem propan – butan
6.2.3. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem od butli propan – butan zasilających wózki widłowe
6.2.4. Kwalifikacja hali do pomieszczeń zagrożonych wybuchem
7.Ocena zagrożenia wybuchem dla pyłów palnych
7.1. Opis procesu technologicznego recyklingu odpadów tworzyw sztucznych
7.2. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w obrębie linii przerobu tworzyw sztucznych
7.2.1. Przyjęcie i magazynowanie surowca
7.2.2. Rozdrabnianie, mycie, mielenie, odwirowanie surowca i zasyp do worków
7.2.3. Cyklony pyłów, linia wytłaczania i wtryskarki
7.3. Wykaz miejsc zagrożonych wybuchem
8.Identyfikacja źródeł zapłonu
9.Środki ochronne
9.1. Terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych
10.Ocena ryzyka wybuchu
10.1. Wielkość strat
10.2. Prawdopodobieństwo wybuchu.
10.3. Metoda oceny ryzyka
10.4.  Wyznaczenie poziomu dopuszczalności ryzyka
10.5. Ocena ryzyka
11.Zasady bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem
11.1. Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem przez pracowników
11.1.1. Odzież
11.1.2. Narzędzia i wyposażenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
11.1.3. Szkolenia –zasady prowadzenia i dokumentowania.
11.1.4. Bezpieczne postępowanie
11.1.5. Oznakowanie stref zagrożonych wybuchem
11.2. Zasady bezpieczeństwa dla pracowników firm obcych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem oraz osób wizytujących instalacje
11.2.1. Cel koordynacji oraz metody i procedury jej wprowadzania.
11.2.2. Szkolenia – zasady szkolenia i dokumentowania
11.2.3. Środki ochronne.
12.Prowadzenie przeglądów i prac konserwatorskich
13.Weryfikacja bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem
14.Aktualizacja
15.Deklaracje kierownictwa

Oznakowanie BHP