Inspektor ppoż.

STAŁY NADZÓR PPOŻ NAD OBIEKTEM OBEJMUJE NADZÓR INSPEKTORA / SPECJALISTY PPOŻ.
Okresowa i bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, procedur ewakuacyjnych i zasad działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu
Przygotowywanie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
Udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych
Nadzór nad terminowością przeglądów instalacji przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
Konserwacje urządzeń przeciwpożarowych
Prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego
Współpraca z innymi instytucjami, w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej