Przeglądy gazowe

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62. W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • części instalacji na poziomie piwnic
 • pionów i poziomów gazowych
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza
 • Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowej sporządzamy protokół zawierający:
 • datę przeprowadzenia przeglądu
 • zakres przeglądu
 • ustalenia z przeglądu i przeprowadzonych pomiarów
 • uwagi i zalecenia pokontrolne
 • ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe. Do kontroli wykorzystujemy tylko atestowane
i sprawdzone przez nas urządzenia.