Przeglądy i pomiary:

Ważnym elementem bezpieczeństwa technicznego danego mienia firmowego czy prywatnego jest polisa ubezpieczeniowa, która zabezpiecza majątek w postaci budynków wraz z mieniem ruchomym i stałym wniesionym do tego majątku.  Jednakże bardzo często dochodzi do sytuacji, w których właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektu na których ciąży obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej zapominają od kilu podstawowych sprawach związanych  z tzw. „prawidłowym funkcjonowaniem polisy” opartym na OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia, które w sposób precyzyjny określają obowiązki osoby / podmiotu ubezpieczonego.  W związku z tym BHP BYTOM w swej ofercie udostępniło szereg rozwiązań w postaci specjalistycznych przeglądów tj.:

których wykonanie oraz spełnienie rekomendacji w nich zawartych spowoduje, iż twoje ubezpieczenie, twoja polisa będą stanowić realne zabezpieczenie dla twojego majątku oraz mienia wniesionego do niego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu we wspólnie uzgodnionym terminie.