Służba BHP BYTOM

Służba BHP

Służba bhp Bytom to wsparcie jakiego udzielamy w ramach prowadzonych przez nas usług skierowanych do Twojej organizacji. Aby w sposób przystępny przedstawić to zagadnienie odniesiemy się do kilku faktów i aktów normatywnych, jakie obowiązują pracodawców. Zgodnie z Kodeksem Pracy, będącym ustawą zasadniczą, regulującą prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników, pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników (czyli osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) ma obowiązek utworzenia służby bhp.  Pamiętajmy, że do w/w liczby 100 nie zaliczamy zleceniobiorców czy osób wykonujących określone dzieło lub postanowienia kontraktu w ramach umowy B2B. Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników może powierzyć wykonywanie obowiązków służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Bardzo ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest obowiązek odpowiedniego podziału pracy. Należy zaznaczyć, że podział ten ma gwarantować odpowiedni czas na wykonywanie 22 obowiązków służby bhp wynikających z rozporządzenia. Bardzo często w życiu codziennym dochodzi do sytuacji, w której osoby kierujące pracownikami zapominają o art. 212 Kodeksu Pracy, regulującym podstawowe obowiązki tych osób w zakresie bhp, a co za tym idzie chcą delegować dodatkową pracę służbie BHP. Pracodawco, pamiętaj, iż pracownik służby bhp nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp. Dodatkowo należy pamiętać, iż służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w rozporządzeniu. Wyjątek w zakresie wykonywania dodatkowych obowiązków stanowi pracownik zatrudniony przy innej pracy, który dodatkowo wykonuje zadania służby bhp u Pracodawcy zatrudniającego poniżej 100 pracowników. Historia zna przypadki, w których właściwy terytorialnie inspektor pracy nakazał utworzenie służby bhp u danego pracodawcy. Dodatkowo inspektor pracy może również nakazać np. zwiększenia liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione i zweryfikowane podczas prowadzonej przez niego kontroli. Jeżeli pracodawca w zasobach swojej organizacji nie posiada pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Organizacja służby bhp w tej formie narzuca obowiązek spełnienia wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby, które to jako służba bhp posiadamy. 
W tym przypadku z pomocą przychodzi służba bhp Bytom.
Wszędzie tam, gdzie pracodawcy chcą zorganizować wykonywanie zadań służby bhp z wykorzystaniem specjalisty spoza zakładu pracy należy pamiętać, iż poza wymiernym aspektem ekonomicznym cechującym tego typu rozwiązanie powierzamy wykonywanie zadań służby BHP specjaliście, który posiada doświadczenie wykraczające poza zagrożenia występujące w danej organizacji.  Tak jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę tak i służbie bhp BYTOM – specjaliście bhp spoza zakładu pracy przysługują następujące uprawnienia tj.: przeprowadzanie kontroli bhp, występowanie z wnioskami o nagrodzenie  lub nałożenie kar porządkowych na pracowników, występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń, wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia, a nawet wstrzymanie pracy w całym zakładzie lub jego części. Dodatkowo służba bhp może wnioskować w ramach stwierdzonych nieprawidłowości o natychmiastowe odsunięcie od pracy pracownika, który to swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dla siebie lub współpracowników. Poza wymienionymi powyżej uprawnieniami służba bhp w swej codziennej pracy wykonuje obowiązki przewidziane w rozporządzeniu w sprawie służby bhp będące zbiorem zamkniętym 22 zadań, które należy realizować w odniesieniu do Twojej organizacji. Jednym ze sztandarowych obowiązków jest przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp – instruktażu ogólnego, rozszerzonych o instruktaż ppoż., który to jest podstawą do budowania u nowo zatrudnionych pracowników przekonania, co do poziomu bezpieczeństwa funkcjonującego w danej organizacji. Realizacja tego zadania połączonego z wizją lokalną na terenie zakładu pod opieką służby BHP jest połączeniem teorii i praktyki, budujących świadomość nowego pracownika od jego pierwszych chwil u nowego pracodawcy. Pracodawco, jeżeli potrzebujesz wsparcie w organizacji służby bhp w Twojej organizacji napisz, zadzwoń lub umów spotkanie. Wspólnie zastanowimy się jak dobrać odpowiednie, optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji w zakresie ilościowym i jakościowym. 
Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy służby BHP  lub z uwagi na inne wydarzenia masz wakat na stanowisku służby BHP skontaktuj się z nami.